drobnoustroje chorobotwórcze

Mikroflora ścieków i zasady ich biologicznego oczyszczania

Surowe ścieki zawierają ogromne ilości mikroorganizmów; np. liczby bakterii sięgają 107 i więcej w 1 ml. Organizmy składające się na tę liczbę są bardzo różne i różnią się w poszczególnych ściekach. Dominującymi drobnoustrojami są bakterie, a wśród nich najliczniej występują pałeczki z rodzaju Pioteus, bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe, tlenowe i beztlenowe laseczki zarodnikujące, naturalne bakterie wodne oraz bakterie denitryfikujące. Ponadto w ściekach mogą znajdować się wszystkie uprzednio wymienione drobnoustroje chorobotwórcze oraz ogromna rozmaitość bakteriofagów. Poza bogactwem drobnoustrojów ścieki charakteryzują się dużą ilością najrozmaitszych związków chemicznych, głównie organicznych. Stanowią one obfite źródło pokarmu dla mikroorganizmów, które związki te rozkładają. Jeśli rozkład odbywa się w warunkach tlenowych, substancje organiczne mogą być utleniane do końcowych produktów, takich jak C02, H20, H2S04, HNOs i in.; mówimy wtedy o mineralizacji lub stabilizacji ścieków. Jeśli warunki są beztlenowe, zachodzi tylko częściowe utlenianie i powstają pośrednie produkty o niemiłej lub odrażającej woni (np. H2S), uciążliwe dla otoczenia. Coraz większa produkcja ścieków stwarza ... czytaj dalej

Wstęp

Stały wzrost liczby ludności, rozwój przemysłu i związana z tym urbanizacja są przyczynami wzrastającego zużycia wody, a jednocześnie coraz większego zanieczyszczenia naturalnych źródeł wody ściekami. Rola mikrobiologii w walce o ochronę środowiska człowieka w ogólności, a zbiorników wód naturalnych w szczególności jest istotna. Można wyróżnić trzy zasadnicze kierunki badań w dziedzinie mikrobiologii wody i ścieków.. Pierwszy ? ogólnomikrobiologiczny ? ma na celu poznanie mikroflory wodnej i warunków jej rozwoju, roli drobnoustrojów w krążeniu materii w ekosystemach wodnych, co w przyszłości może pozwoli na zastosowanie zabiegów ułatwiających procesy samooczyszczania wód. Drugi ? najlepiej dotąd rozwinięty ?- o charakterze sanitarno-epidemiologicznym obejmuje liczne zagadnienia zmierzające do niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych przez wodę i zabezpieczenia człowieka przed zakażeniem. Trzeci ? o charakterze technologicznym ? związany jest z oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych, jako że skuteczne oczyszczanie ścieków oparte jest głównie na procesach mikrobiologicznych. Większość z poruszonych w tym rozdziale zagadnień dotyczy mikrobiologii sanitarnej z ... czytaj dalej